Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”
odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła)
do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Podstawowe dane


Data rozpoczęcia: 25 lipca 2017 r.
Czas na Ukończenie: 29 miesięcy od Daty rozpoczęcia
W tym:
Etap Projektowania - 25.07.2017r. – 24.05.2018r.
– 10 miesięcy
Etap realizacji Robót - 25.05.2018r. - 25.06.2020r.
- 19 miesięcy + 2 okresy zimowe
Data Zakończenia: 25 czerwca 2020 r.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa Zadania A: netto 162 769 993,19 PLN
plus 23% VAT - 37 437 098,43 PLN co stanowi łącznie
brutto 200 207 091,62 PLN

Opis Zadania A

Zadanie A podzielono na dwa etapy projektowe:
- Etap I od km 489+325,68 do km 491+267,40
- Etap II od km 491+267,40 do km 494+905,40

Etap I (od km 489+325,68 do km 491+267,40)

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna.

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

Klasa techniczna drogi: A
Prędkość projektowa 120 km/h
Kategoria ruchu KR7
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Szerokość jezdni 11,25 m (3x3,75m)
- km 489+325,68(1) – 489+703(2)   11,25 m (3x3,75)
- km 489+853 – 49+267,40   7,50 m (3x3,75 m)
Docelowo 11,25 m (3x3,75 m)
(1) Odcinek przejściowy pomiędzy przekrojami 3 x 3,50 m i 3 x 3,75 m (w obie strony) należy wykonać na długości 200 m
(2) od KM 489+703 do km 489+853 – odcinek przejściowy z przekroju 2x3 na 2x2
Szerokość pasów awaryjnych 3,00m
Szerokość poboczy gruntowych 1,25 (2,50 m z uwzględnieniem urządzeń BRD i ochrony środowiska)
Szerokość pasa dzielącego
wraz z opaskami
5,00 (4,00 m + 2x0,50m) - km 489+325,68 – 489+703(3)
12,50 (11,50 m + 2x0,50m) - km 489+853 – 491+267,40
5,00 (4,00m+0,50m)
Docelowo 5,00 m (4,00 m+2x0,50 m)
(3) od km 489+703 do km 489+853 zmiana, odcinek przejściowy z przekroju 2x3 na 2x2
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%
Skrajnia pionowa 5,00m
Nawierzchnia ciągu głównego z wyłączeniem pkt. 2.1.11.3 Elementy wyposażenia Nawierzchnia sztywna

Obiekty inżynierskie:
Wiadukt WD1 (km 490+935)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi powiatowej nr 2701W nad autostradą A2.Przekrój ruchowy na obiekcie 6,0 m (jezdnia) + 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego dla ruchu pieszych) + 3,4 m (ścieszka rowerowa).

Przejścia dla płazów i małych zwierząt.


Etap II (od km 491+267,40 do km 494+905,40)

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatów otwockiego i mińskiego, gmin Wiązowna i Halinów. W km 494+205 autostrada A2 krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 92 poprzez bezkolizyjny węzeł drogowy typu WA.

Podstawowe parametry techniczne autostrady:

Klasa techniczna drogi: A
Prędkość projektowa 120 km/h
Kategoria ruchu KR7
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Szerokość jezdni 7,50 m (2x3,75m)
Docelowo 11,25 m (3x3,75 m)
Szerokość pasów awaryjnych 3,00m
Szerokość poboczy gruntowych 1,25m (2,50m z uwzględnieniem urządzeń BRD i ochrony środowiska)
Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami 12,50m (11,50m + 2x0,50m)
Docelowo 5,00m (4,00m + 2x0,50m)
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%
Skrajnia pionowa 5,00m
Nawierzchnia ciągu głównego z wyłączeniem
pkt. 2.1.11.3 Elementy wyposażenia
Nawierzchnia sztywna

Podstawowe parametry techniczne drogi krajowej nr 2:

Klasa techniczna drogi: GP
Prędkość projektowa 70 km/h
Kategoria ruchu KR5
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Szerokość jezdni 7,00 m (2x3,50m)
Szerokość pasów awaryjnych 3,00m
Szerokość poboczy gruntowych 2,30 – 5,30 m (zmienna szerokość ze względu na widoczność na łukach poziomych)
Skrajnia pionowa 5,00m

Obiekty inżynierskie:
PZŚ 2 (km 492+300)
Przejście dla zwierząt średnich. Obiekt ma na celu umożliwienie migracji średnich zwierząt pod autostradą A2.

Wiadukt WD-3 (km 493+028)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi gminnej nr 220436W nad autostradą A2. Przekrój ruchowy na obiekcie 6,0 m (jezdnia) + 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego dla ruchu pieszych) + 3,4 m (ścieszka rowerowa).

Kładka (km 493+879)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu pieszo – rowerowego nad autostradą A2, jezdniami zbierająco – rozprowadzającymi oraz łącznicami. Przekrój ruchowy na obiekcie 1,5 m (szerokość pasa przeznaczonego dla ruchu pieszych) + 2,4 m (Ścieszka rowerowa).

Wiadukt WD-4 (km 494+205)
Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu drogi krajowej nr 2/92 nad autostradą A2.
Przekrój ruchowy na obiekcie 2x 6,5 m (jezdnia).

PP-4, PP-5, PP-6, PP-7, PZM-2A, PZM-2B
Przejścia dla małych zwierząt i płazów.