Budowa autostrady A2,
odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE
20/11/2018 r.
/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

815 444 949,03 zł
/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ
329 575 563,57 zł
/ NUMER PROJEKTU
POIS.03.01.00-00-0043/18

/ TYTUŁ DOFINANSOWANIA
Budowa Autostrady A2, odc. Warszawa
(w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki

/ NAZWA KONTRAKTU

„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w zakresie:

Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km

Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km

Wizualizacja inwestycji

Wideo

Cel i lokalizacja inwestycji

Plan orientacyjny

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie Odcinka I autostrady A2, w skład którego wchodzi Etap I – od węzła „Lubelska” (bez węzła) km 489+325,68 do km 491+267,40, Etap II – od km 491+267,40 do km 494+905,40 z węzłem „Konik” oraz Odcinka II autostrady A2, w skład którego wchodzi Etap III – od węzła „Konik” w km 494+905,40 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,76 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Powyższy odcinek stanowi fragment autostrady A2, która w Polsce docelowo ma przebiegać na trasie Świecko-Poznań-Warszawa-Siedlce-Kukuryki. Na terenie Warszawy trasa A2 jest kontynuowana jako droga ekspresowa S2 (jest elementem obwodnicy miasta – POW Południowa Obwodnica Warszawy). Po wschodniej stronie Warszawy autostrada A2 jest kontynuowana od węzła „Lubelska” (węzeł w ciągu drogi ekspresowej S17 na przecięciu z autostradą A2).

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego w powiatach: otwockim i mińskim, na terenach gmin Wiązowna, Halinów oraz Dębe Wielkie.

Autostrada jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 08 września 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025r.)”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Realizowany odcinek Autostrady znajduje się w pozycji 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 105/2017 Rady Ministrów z dnia 12.07.2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Realizacja autostrady jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy autostrad i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Autostrady w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Realizacja autostrady będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych, jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady:
 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Pozostałe informacje o projekcie/kontrakcie


Podpisanie Umowy: 25 lipca 2017 r.
Data rozpoczęcia: 25 lipca 2017 r.
Przekazanie Placu Budowy: 7 sierpnia 2017 r.
Etap Projektowania: 25.07.2017 r. - 24.05.2018 r. [10 miesięcy]
Etap Realizacji Robót: 25.05.2018 r. - 25.06.2020 r.
[19 miesięcy + 2 okresy zimowe]
Czas na Ukończenie: 29 miesięcy od Daty rozpoczęcia
W tym:
Etap Projektowania - 25.07.2017 r. – 24.05.2018 r.
– 10 miesięcy
Etap realizacji Robót - od 25.05.2018 r.
Zadanie A do 14.08.2020 r.
Zadanie B do 27.07.2020 r.
19 miesięcy + 2 okresy zimowe + Roszczenie COVID-19
Data Zakończenia: Zadanie A 14.08.2020 r.
Zadanie B 27.07.2020 r.
Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa Zadania A:
163 339 688, 31 zł (netto) kwota zwiększona aneksem nr. 3
200 907 816, 62 zł (brutto)
Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa Zadania B:
251 837 797, 06 zł (netto) kwota zwiększona aneksem nr. 3
309 760 490, 39 zł (brutto)

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi:
 • Kamień Milowy nr 1 – 27.12.2017 r. złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 5 miesięcy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, od Daty Rozpoczęcia, kompletnego wniosku o ZRID.
 • Kamień Milowy nr 2 - 27.06.2018 r. złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 6 miesięcy od daty Kamienia Milowego nr 1 wskazanej w Ofercie Wykonawcy.
 • Kamień Milowy nr 3 - 27.11.2018 r. wykonane w terminie 5 miesięcy od daty Kamienia Milowego nr 2 Robót o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:
 • Budowę odcinka autostrady wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
 • Budowę odcinka drogi krajowej nr 2 wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, z uwagi na jej nowy ślad związany z budową węzła,
 • Budowa węzła „Konik”,
 • Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP),
 • Obwody Utrzymania Autostrady (OUA) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi oraz infrastrukturą dla właściwego funkcjonowania OUA,
 • Budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą,
 • Budowę dróg innych niż autostrada (obsługujące tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),
 • Budowę pasów technologicznych,
 • Zaprojektowania i wybudowania obiektów inżynierskich z uwzględnieniem rezerwy pod budowę trzeciego pasa ruchu (docelowy układ),
 • Budowę kładki dla pieszych, przepustów, ścian oporowych i inne,
 • Zaprojektowanie i wykonanie utwardzonych ciągów technicznych od schodów skarpowych na obiekcie do najbliższej drogi dojazdowej,
 • Budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
 • Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę,
 • Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni autostrady, przepompownie i inne,
 • Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • Zaprojektowanie i budowę kanałów technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne z dnia 21 kwietnia 2015r.,
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • Budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego,
 • Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
 • System telefonii alarmowej,
 • Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie autostrady,
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,
 • Zaprojektowanie i wykonanie platform roboczych dla ciężkiego sprzętu budowlanego wykorzystywanego do realizacji specjalistycznych robót geotechnicznych,
 • Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • Po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 • Dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania,
 • Wykonać projekt kompetencji umożliwiający przekazanie innych dróg niż krajowa, ich docelowym Zarządcom. Projekt kompetencji po uzyskaniu opinii Zarządców tych dróg, powinien zostać przekazany Zamawiającemu do akceptacji. Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt stanowić będzie podstawę do sporządzenia dokumentacji ZRID, zamiennej ZRID bądź dokumentacji podziałowej służącej wydzieleniu tych dróg,
 • Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
 • Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją.
 • Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 • Wycinka istniejącej zieleni,
 • Zagospodarowanie terenu zielenią,
 • System Zarządzania Ruchem.