Projekt i budowa autostrady
A2 Warszawa – Kukuryki
na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego

Aktualności

16.02.2018
Informujemy, że dnia 20.02.2018 o godzinie 14:00 zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana w organizacji ruchu, związana z funkcjonowaniem wyjazdów z budowy w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku od km 502+049 do km 503+417.


02.02.2018
W dniach 29.01.2018 oraz 02.02.2018 Wojewoda Mazowiecki wydał zawiadomienia, że w dniu 18.01.2018 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła Konik (bez węzła) w km 494+905,4 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,67" oraz o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją Obwodu Utrzymania Autostrady w km około 495+500 A2.


22.12.2017
Dnia 22.12.2017 Wykonawca Kontraktu "Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w zakresie : Zadanie A: odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km oraz Zadanie B: odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km " firma POL-AQUA Sp. z o.o. złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski o wydanie decyzji o zmianie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zadania A dla Etapu I oraz Etapu II, a także wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla Zadania B Etap III.


07.12.2017
Dnia 07.12.2017 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, mające na celu ocenę przygotowanych przez Wykonawcę Projektów Budowlanych do dalszego procedowania i złożenia wniosków o decyzje ZRID.
Po omówieniu wprowadzonych uwag z poprzedniego posiedzenia ZOPI, Projekty Budowlane przygotowane przez Wykonawcę otrzymały pozytywną rekomendację Zespołu Weryfikatorów Konsultanta do dalszego procedowania.


27.11.2017
W dniu 27.11.2017 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy udziale przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i instytucji odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, na którym Wykonawca omówił zakres opracowywanej optymalizacji projektów i przedstawił wprowadzone rozwiązania w zakresie Zadania A i Zadania B. Wydziały GDDKiA, Konsultant oraz zainteresowane strony zgłosiły swoje uwagi oraz postulaty. Na spotkaniu nie podjęto uchwały o przyjęciu projektów, wyznaczono datę kolejnego posiedzenia na dzień 07.12.2017.


24.11.2017
Od 24.11.2017 funkcję Inżyniera Kontraktu pełni pan Leonard Edut. Adres biura to Wielgolas Brzeziński 4a, 05-074 Wielgolas Brzeziński.


14.11.2017
Zgłoszenie do WINB rozpoczęcia robót dla części Zadania B.


09.11.2017
Uzyskanie dla decyzji ZRID nr 355/II/2017 z dnia 20.09.2017 r. klauzuli ostateczności.


16.10.2017
Zgłoszenie do WINB rozpoczęcia robót dla Zadania A.


21.09.2017
Uzyskanie dla decyzji ZRID nr 295/II/2017 z dnia 28.07.2017 r. klauzuli ostateczności.


20.09.2017
Uzyskanie decyzji ZRID nr 355/II/2017.


28.07.2017
GDDKiA uzyskała drugą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja dotyczy prawie 2 km fragmentu drogi biegnącego przez gminę Wiązowna. Jest to część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu o długości 1,9 km (biegnącego przez gminę Wiązowna) została dziś wydana decyzja, natomiast dla drugiego etapu o długości 3,7 km decyzja ZRID została wydana 11.07.2017r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek autostrady A2, drogi technologiczne wzdłuż autostrady oraz przebudowana będzie droga powiatowa. Ponadto powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


28.07.2017
GDDKiA uzyskała drugą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja dotyczy prawie 2 km fragmentu drogi biegnącego przez gminę Wiązowna. Jest to część odcinka autostrady A2 od węzła Lubelska (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu o długości 1,9 km (biegnącego przez gminę Wiązowna) została dziś wydana decyzja, natomiast dla drugiego etapu o długości 3,7 km decyzja ZRID została wydana 11.07.2017r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie odcinek autostrady A2, drogi technologiczne wzdłuż autostrady oraz przebudowana będzie droga powiatowa. Ponadto powstanie nowy wiadukt, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.


25.07.2017
Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego.

Podpisano umowy na projekt i budowę autostrady A2 węzeł Lubelska - obwodnica Mińska Mazowieckiego

Autostrada A2
Inwestycja: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” z podziałem na Zadania A i B.

Wykonawca Robót: POLAQUA Sp. z o. o. Wólka Kozodawska.
Wartość kontraktu: 502,5 mln zł brutto
Nadzór inwestorski: konsorcjum firm „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice - jako lider oraz MP Mosty Sp. z o. o. z Krakowa

Opis:
Realizacja niespełna 15 km autostrady swoim zakresem obejmować będzie budowę dwujezdniowej autostrady wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych związaną z wykształceniem nowego układu komunikacyjnego, budowę MOP I oraz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA).
W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury kolidującej z autostrada jak i budowa nowej. Autostrada wyposażona zostanie w niezbędne urządzenia ochrony środowiska takiej jak ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i płazów oraz zbiorniki retencyjne.

Parametry:
Realizacja 2 jezdnie po 2 pasy ruchu po 3,75m z rezerwą pod trzecie pasy ruchu dla docelowego przekroju: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu po 3,75m.

Termin realizacji:
Prace projektowe i roboty – 29 miesiące od daty rozpoczęcia tj. od 25.07.2017 r. Ostateczny termin przekazania inwestycji do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2020 r.


11.07.2017
GDDKiA uzyskała pierwszą decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy odcinka autostrady A2 Warszawa – Kukuryki. Decyzja obejmuje blisko 4 km fragment drogi biegnący przez gminy Wiązowna i Halinów, na którym zlokalizowany będzie węzeł Konik.

Zadanie polegające na budowie A2 od węzła Lubelska do węzła Konik podzielone zostało na dwa etapy. Dla pierwszego etapu od węzła Lubelska do węzła Konik (biegnącego przez gminę Wiązowna) prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID natomiast dla drugiego etapu obejmującego budowę węzła Konik została wydana decyzja ZRID.

W ramach inwestycji oprócz węzła Konik wybudowane zostaną drogi technologiczne, wiadukty, kładka dla pieszych, nowe chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, zjazdy i oświetlenie. Ponadto wybudowany zostanie system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska (np. przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.